×

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om het verblijf voor alle bezoekers van het evenement zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op dit evenement, tenminste de onderstaande huisregels:

AANSPRAKELIJKHEID

 • Betreden de evenementenlocatie op eigen risico. Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 • BEVEILIGING en EHBO
  Op het evenement wordt de beveiliging en EHBO geregeld / uitgevoerd door de locatie / zaaleigenaar waar het evenement gehouden wordt. Te allen tijde moeten de instructies van deze beveiligers en/of het personeel van de betreffende locatie opgevolgd worden. De beveiliging en EHBO valt ook volledig onder de verantwoording van de zaaleigenaar/locatie waar de Swingnight gehouden wordt. Tersteeg Evenementen / Swingnight ervaart hierin geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid.
 • ROKEN
  Roken is alleen toegestaan op de door de locatie aangewezen plaatsen. Er mag onder geen beding worden gerookt in de zalen.
 • TOEGANG ONDER INVLOED
  Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de bezoeker op het terrein worden geweigerd.
 • HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENTENTERREIN MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, lachgasampullen (of gelijkwaardig), etenswaren, (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voertuigen, huisdieren, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend.

 • FYSIEK EN/OF VERBAALGEWELD

Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en/of personeel is ten strengste verboden en wordt niet getolereerd.

 • KLEDING

Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding alsmede werk/supporterskleding, jassen en petjes zijn niet toegestaan

DRANKMISBRUIK

Drankmisbruik en/of dronkenschap wordt niet getolereerd. Bovenal wordt er geen alcohol geschonken beneden de 18 jaar. Legitimatie is verplicht en op verzoek van de organisatie/ beveiliging dient deze getoond te worden.

 • MINIMUMLEEFTIJD

Wij hanteren een minimumleeftijd van 21 jaar.

 • TICKETS
  Gekochte tickets zijn alleen geldig op de datum waarop het evenement plaatsvind. Ze kunnen niet omgeruild of geretourneerd worden. (Tickets gekocht op de door de overheid / corona afgelaste data kunnen wel gebruikt worden op de eerstvolgende Swingnight op betreffende locatie)

 • GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen zijn in te leveren en af te halen bij de betreffende locatie waar de Swingnight op dat moment gehouden is.

 • BEWEGINGSRUIMTE

Bezoekers dienen zich enkel te begeven binnen de bewegingsruimte die hen wordt gegeven. Indien er deuren gesloten zijn of ruimten zijn afgezet met hekwerk, lint of andere wijze waarvan de bezoeker in alle redelijkheid en billijkheid kan inschatten dat men zich daar niet dient te begeven, dan accepteert de bezoeker alle aansprakelijkheid.

 • ONGEWENSTE INTIMITEITEN
  Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • GELUIDSNIVEAU
  Op ons evenement wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Tersteeg Entertainment / Swingnight ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan uw gehoor. Het verblijf op de Swingnight zonder afdoende gehoorbescherming geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
 • MARKETING

Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op de Swingnight of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

 • GEDRAGING BIJ VERLATEN TERREIN
  Bij het betreden en verlaten van de locatie dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving. Daarbij mogen glaswerk en ander afval niet meegevoerd worden naar buiten.
 • BEELDOPNAMEN

Tijdens de Swingnight worden regelmatig opnames en/of foto’s gemaakt. Bezoekers geven bij betreding van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen en/ of foto’s te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Inmiddels geplaatste foto’s op de website van Swingnight of sociale media kunnen eventueel op schriftelijk verzoek verwijderd worden met duidelijke omschrijving om welke foto het gaat. Wij zullen deze zo snel mogelijk, maar in iedergeval binnen 4 weken verwijderen nadat het schriftelijk verzoek bij ons is binnengekomen.

 • HUISREGELS ZIJN LEIDEND

De organisatie is gerechtigd om bezoekers, die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden, te verwijderen.

 • AANWIJZINGEN ZIJN BINDEND

Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 • VISITATIE/FOUILLERING

Wanneer beveiliging verzoekt om controle van meegevoerde bagage, dan wel het fouilleren aan kleding dient men mee te werken. Wanneer men niet meewerkt behoudt de organisatie/beveiliging het recht deze persoon van het evenemententerrein te verwijderen, dan wel de toegang te weigeren.

 • OVERIGE SITUATIES
  In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET BETREDEN VAN HET EVENEMENT / DE SWINGNIGHT GA JE AKKOORD MET BOVENSTAAND REGLEMENT.

Privacycentrum | Copyright by Swingnight - Tersteeg Entertainment